Obrazložitev glasu: Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (13/12/2022)

Podprl sem poročilo Evropskega parlamenta o spremembi direktive o energiji iz obnovljivih virov in energijski učinkovitosti. Gre za zakonodajne predloge, ki so tudi del podnebnega in energetskega svežnja »Pripravljeni na 55«, katere je potrebno prilagoditi in dopolniti z namenom, da bo zakonodajni okvir EU, sicer pripravljen za namen zelenega prehoda, omogočil čimprej tudi ustrezne ukrepe za odziv na energetsko krizo in odvisnost Evropske unije od fosilnih energentov iz Rusije. Pretežni del revidirane zakonodaje omogoča predvsem pospešeno pridobivanje dovoljenj za projekte obnovljivih virov energije. Navkljub kriznim razmeram pa je potrebno vzeti v obzir potencialne negativne učinke takih ukrepov za okolje. Prav zato me veseli, da sta tako moja politična skupina S&D kot tudi Zeleni opozorile na ta vidik in predložile amandmaje, ki obvezujejo države članice, da se tovrstni projekti oblikujejo na odprt, vključujoč, pravočasen in učinkovit način ter da se javnosti dovolj zgodaj in resnično omogoči sodelovanje v njihovi pripravi. Pomembno je, da je predmetni predlog spremembe prestal glasovanje na plenarnem zasedanju in verjamem, da je Evropski parlament s tem tudi potrdil svoje zavedanje o pomenu zagotavljanja okoljskih človekovih pravic (tudi v kriznih razmerah), še zlasti ob upoštevanju obveznosti, ki jih imajo države članice in Unija kot pogodbenice Aarhuške konvencije.