Obrazložitev glasu: Nadzor ribištva (10. 3. 2021)

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe glede nadzora ribištva v EU. Parlament pri tem teži k poenotenju pravil ribištva, njihovemu nadzoru in kaznim v vsej EU. Tovrstno ukrepanje je zame, tudi v vlogi nadomestnega člana odbora za okolje in javno zdravje, pomembno z vidika okoljevarstva oz. ohranjanja biotske raznovrstnosti v morjih EU. Namreč kot je posebej izpostavljeno v mnenju odbora za okolje, bo odsotnost primernih ukrepov na področju ribištva (ne samo na ravni Unije, temveč tudi na nacionalni in lokalni ravni), ob upoštevanju učinkov podnebnih sprememb, pomenila nepopravljivo škodo za zdravje rib oziroma za možnost obnovitev prekomerno izkoriščanih ali izčrpanih ribjih populacij v evropskih morjih. Ne nazadnje k temu teži tudi mednarodna skupnost s cilji trajnostnega razvoja, ki določajo odpravo prekomernega (nezakonitega) ulova in izkoriščanje morske favne in flore. Skupni nadzor, pregled in omejitve so torej nujne za trajnostno ohranitev gospodarske panoge in okoljske dobrobiti. Se pa zavedam, da imajo tovrstni skupni ukrepi neenake (negativne) učinke na delovanje nekaterih deležnikov v dotični panogi, še zlasti malih ribičev. Zato sem tudi glasoval za predloge sprememb, ki bi takim ribičem v neki meri olajšali določene (prekomerne) administrativne obveznosti ter s tem povezane stroške, vendar predlogi žal niso prejeli zadostne podpore.