Ob evropskem dnevu enakega plačila

Vir: S&D

Sporočilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza

Evropski dan enakega plačila, ki je letos določen za 15. november, nas vsakokrat znova spomni, da so kljub izboljšanju položaja žensk v družbenem in poklicnem življenju razlike v plačilu med spoloma še vedno velike in trdno zakoreninjene. Čeprav ženske predstavljajo skoraj polovico delovne sile in več kot polovico novih univerzitetnih diplomantov v EU, so v večini držav članic še vedno premalo zastopane v procesih odločanja in na vodstvenih položajih, zlasti na najvišjih ravneh.

Ustanovna pogodba EU vsebuje zavezo o odpravi razlik v plačilu med spoloma. Že od leta 1957 se Evropska unija zavzema za načelo, da mora biti plačilo za delo enake vrednosti, pravično, ne glede na to, kdo ga opravlja. Kljub temu so ženske še vedno v povprečju plačane 14 % manj na uro kot moški.

V primerjavi z moškimi imajo ženske običajno slabše plačana delovna mesta, delajo v slabše plačanih panogah, kakor je na primer močno feminizirani sektor oskrbe, in preživijo manj časa na delovnem mestu. Ti trendi so posledica različnih dejavnikov, od razširjenih stereotipov in družbenih norm o spolu do neenakosti na trgu dela, ki večinoma prizadevajo ženske – zlasti njihov nesorazmerni delež pri družinskih odgovornosti ter težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Veliko žensk opravlja delo s skrajšanim delovnim časom ali po netipičnih pogodbah. Na ta način ostanejo na trgu dela in usklajujejo družinske odgovornosti, vendar to potem negativno vpliva na njihovo plačo, poklicni razvoj, možnosti napredovanja in pokojnino. Nihče ne bi smel biti prisiljen v to, da bi moral zavoljo družine žrtvovati svoje akademsko ali poklicno udejstvovanje. Delo in družina, poklic in skrb za otroke ter pomoči potrebne sorodnike in prijatelje so stebri naše družbe, ki bi morali sobivati.

Če si prizadevamo za Evropsko unijo, ki je pravična, načelna in jemlje v ozir prizadevanja vseh svojih državljanov, moramo odpraviti plačilne neenakosti. Javnomnenjska raziskava Eurobarometra je pokazala, da približno 90 % ljudi želi, da Evropska unija zagotovi enake možnosti in poštene delovne pogoje. Čeprav so socialne politike večinoma v pristojnosti držav članic, ima EU priložnost, da prevzame vodilno vlogo. V ta namen je Komisija 4. marca 2021 sprejela predlog o preglednosti plač, ki zajema krepitev uporabe načela enakega plačila za enako delo med moškimi in ženskami. Delavce opolnomoča, da uveljavljajo svoje pravice, podjetja pa spodbuja, da pregledajo svojo plačilno strukturo.

Le skupaj, politika, strokovna javnost, delodajalci in zaposleni, lahko zagotovimo, da ženske in tudi drugi ne bodo diskriminirani na področju plač in zaposlovanja, da bodo imeli podporo enakopravnem izpolnjevanju svojih obveznosti na delovnem mestu in doma. Vsi nosimo odgovornost, da se zoperstavimo neenakosti in nepravičnosti povsod, tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju.