Dosežki dr. Milan Brglez v Evropskem parlamentu 2019–2024

V svojem prvem mandatu poslanca v Evropskem parlamentu si je Milan Brglez zagotovil prepoznavnost in ugled s svojim delom v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve pri oblikovanju politik na področju oskrbe, demografije, pravic invalidov ter položaju romskih skupnosti. Kot namestnik v Odboru za okolje se je ukvarjal predvsem z okoljskimi človekovimi pravicami, zagotavljanjem skladnosti pravnega reda Unije z obveznostmi, ki jih ima slednja do mednarodnih pogodb za spoštovanje okoljskih pravic, krepitvijo uresničevanja podnebnih ciljev Unije s poudarkom na zmanjšanju izpustov CO2 iz letal ter preprečevanjem onesnaževanja vodnih virov. Od zadnjih državnozborskih volitev je tudi vodja slovenske delegacije S&D v Evropskem parlamentu.

1. Delo v vlogi glavnega poročevalca in poročevalca v senci; druge funkcije

Prvo polovica mandata je v veliki meri zaznamovala pandemija covid-19, ki je ne samo močno vplivala na življenja vseh nas, ampak je tudi razkrila mnoge pomanjkljivosti naših družbenih sistemov. Med drugim je pokazala krhkost nacionalnih sistemov oskrbe in potrebo po skupnem evropskem ukrepanju za izboljšanje dostopnosti ter kakovosti oskrbe za vse ljudi od zgodnjega otroštva do pozne starosti.

Evropski parlament je na to odgovoril s poročilom Na poti k skupnim evropskim ukrepom na področju oskrbe, ki ga je Milan Brglez v vlogi glavnega soporočevalca Evropskega parlamenta oblikoval s finsko kolegico Sirpo Pietikäinen. Po njunem poročilu je Evropska komisija predstavila Evropsko strategije za oskrbo, ki je prvi korak k skupnemu evropskemu ukrepanju na področju oskrbe in s katero smo oskrbo začeli dojemati kot pravico in javno dobro.

V okviru Odbora za zaposlovanje se je Milan Brglez specializiral tudi za tematike, kot so demografske spremembe, Romi, vključevanje invalidov in revščina otrok, za katere je postal glavni sogovornik politične skupine S&D. Za področje socialnih in ekonomskih pravic otrok in njihovih družin je zadolžen tudi v okviru Medskupine Evropskega parlamenta za otrokove pravice, kjer je bil najprej aktiven kot član, zdaj pa opravlja funkcijo sopredsedujočega medskupini.

Na podlagi njegovega preteklega udejstvovanja ter aktivnega zavzemanja za boj proti rasni in drugim oblikam diskriminacije ter nestrpnosti je bil Milan Brglez izbran še za sopredsednika Medskupine Evropskega parlamenta za boj proti rasizmu in raznolikost (ARDI).

Kot odziv na podnebne spremembe in okoljsko degradacijo je delo Evropskega parlamenta v tem mandatu zaznamovalo sprejetje zelenega dogovora, ki postavlja celostno arhitekturo zelenega prehoda v brezogljično in okolju prijazno družbo. Milan Brglez je pri uresničevanju zavez iz zelenega dogovora aktivno sodeloval v postopkih oblikovanja evropske zakonodaje za zmanjšanje izpustov iz letalstva in krepitev okoljskih pravic državljanov EU. Poleg tega mu je Evropski parlament zaupal vlogo glavnega pogajalca za izboljšanje standardov na področju preprečevanja onesnaževanja evropskih rek, jezer in podtalnice, ki so ključni pri spopadanju s krizo vodnih virov ter zagotavljanju zdravja ljudi in zdravega naravnega okolja.

Preostalo delo poslanca je dostopno na povezavi.

 2. Aktivnosti in dogodki v Evropskem parlamentu

 Poleg rednega dela je Milan Brglez v Evropskem parlamentu organiziral dve razstavi. Tako so ob njegovi koordinaciji skupaj s preostalimi slovenskimi evropskimi poslankami in poslanci gostili razstavo o Učitelju narodov – Giuseppeju Tartiniju, ki sta jo pripravila prof. dr. Sergio Durante z Univerze v Padovi in doc. dr. Nejc Sukljan ter izr. prof. dr. Boštjan Udovič z Univerze v Ljubljani in s katero so obeležili 330-letnico njegovega rojstva ter ga kot velikega Evropejca predstavili v srcu Evrope.

Sovpadajoč z njegovim delom in prizadevanji za enakost spolov je Milan Brglez v začetku letošnjega leta organiziral fotografsko razstavo Spregledane, ki v ospredje postavlja pogosto spregledane in neopažene ženske v podcenjenih poklicih in vlogah, a ključnega pomena za naše gospodarstvo in družbo.

3. Drugi dogodki in aktivnosti

 Zaradi prepričanja, da se delo evropskih poslank in poslancev ne konča onkraj zidov stavbe Evropskega parlamenta, ampak da si je potrebno za napredek prizadevati tudi v domači državi, je Milan Brglez v Sloveniji organiziral nacionalni spletni posvet o staranju in deset okroglih miz, na katerih je s sogovorniki iz politike, gospodarstva, znanosti, stroke in civilne družbe odpiral družbeno pomembne teme in spodbujal javno razpravo.

Okrogle mize:

 V prvem valu pandemije covid-19 leta 2020 je gostil niz spletnih pogovorov »Od doma do doma«, v kateri se je pogovarjal z različnimi sogovorniki iz najrazličnejših delov družbe.

V želji, da delo evropskega poslanca in Evropsko unijo čimbolj približa mladim ter da jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju in razmisleku o različnih pomembnih temah, je Milan Brglez poleg obiskov slovenskih srednjih šol in pogovorov z dijaki, ki se jih je med mandatom nabralo kar 65, trikrat razpisal literarni-umetniški natečaj, v okviru katerih so mladi razmišljali o prihodnosti Evropske unije, o Evropski uniji po meri mladih ter o pomenu medgeneracijske solidarnosti. Odziv je bil odličen, saj je v treh izdajah natečaja sodelovalo več kot 150 dijakinj in dijakov.

Z mislijo na najstarejše v naši družbi je podobna natečaja organiziral tudi v slovenskih domovih starejših, in sicer na temo demence in medgeneracijske solidarnosti. Obiskal je tudi 36 domov starejših po celotni Sloveniji.

4. Ostalo